FAQ - Časté dotazy

appDay.tv je internetová televízia, ktorá vysiela prostredníctvom vlastnej aplikácie. Vaša televízia do vrecka. Televíziu nájdete aj na sociálnych sieťach ako Facebook, YouTube, Instagram a Twitter. Návštevníkom našej webovej stránky odporúčame prehliadače Google Chrome alebo Safari. Pri používaní Mozilla Firefox alebo Internet Explorer sa stránka nemusí zobrazovať v dostatočnej kvalite alebo niektoré jej funkcie nemusia byť dostupné.
Televízia vysiela prostredníctvom aplikácie appDay.tv. Nemusíte ju ladiť cez anténu ani kupovať satelit. Jednoducho si len cez App Store či Google Play stiahnete aplikáciu a sledujete. Videá je tiež možné jednoducho zdieľať.
Ako takmer každá aplikácia, aj appDay.tv posiela svojim užívateľom, v prípade zaujímavých príspevkov, hlásenia. Informáciu, že sa niečo dôležité deje tak získate v podobe push hlásenia na vašom telefóne. V prípade, že si nestihnete niečo pozrieť, videá si jednoducho vyhľadáte v archíve.
Televízia appDay.tv ponúka všetkým užívateľom možnosť tvoriť sociálne spravodajstvo. Každý, kto si stiahne aplikáciu appDay.tv môže live vysielať prostredníctvom funkcie livestream. Jej používanie je jednoduché. Stačí kliknúť na button kamera v pravom hornom rohu aplikácie. Užívateľ je informovaný, že má otočiť telefón do polohy "na ležato". Vyplní názov live streamu a stlačí Go Live. Po kontrole administrátorom je video pustené do Live vysielania alebo spustené zo záznamu. Ak užívateľ nechce vysielať live, môže reportáž spracovať a zaslať na mail info@appday.tv.
Úplné pravidlá súťaže Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaží, ktoré pravidelne prebiehajú na profile appDay.tv https://www.facebook.com/appday.tv/ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaží. Organizátorom súťaže je: FLOK, s.r.o. so sídlom Svätoplukova 35, Nitra 949 01, Slovenská republika IČO: 36 557 234, spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č.14443/N kontakt: info@appday.tv, tel: 0949 449 444 (ďalej len „organizátor“). Doba trvania súťaže: Jednotlivé termíny, v ktorých súťaž prebieha sú určené v podmienkach súťaže pri vyhlasovaní súťaže na https://www.facebook.com/appday.tv/ (ďalej len „doba konania súťaže“) Účasť v súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa počas doby konania súťaže potvrdí stiahnutie aplikácie organizátora appDay.tv z internetových obchodov Google Play a App Store zaslaním unikátneho kódu do komentára v príspevku organizátora označenom názvom súťaže (ďalej len „účasť v súťaži“). Takáto osoba bude zaradená do súťaže o výhru, ktorá je definovaná na facebookovom profile appDay.tv. Do súťaže nebudú zaradení uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti v súťaži požadované v zmysle týchto pravidiel. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia či boli podmienky súťaže splnené. Podstata súťaže, výhercovia súťaže, výhry v súťaži: Splnením podmienok účasti v súťaži v súlade s týmito pravidlami je súťažiaci zaradený do losovania o výhru v súťaži. Výherca bude určených losovaním bez zbytočného odkladu po ukončení trvania súťaže v sídle organizátora. Súťažiaci s jedným unikátnym kódom je do súťaže zaradený len raz. Výherná cena je definovaná v podmienkach súťaže pri vyhlasovaní súťaže na https://www.facebook.com/appday.tv/ Výherca súťaže bude o výhre v súťaži vyrozumený do 14 dní od skončenia súťaže, a to prostredníctvom správy zaslanej na emailovú adresu, ktorou sa súťažiaci do súťaže prihlásil. Mená výhercu resp. výhercov budú bez zbytočného odkladu po ich určení zverejnené na facebookovom profile organizátora. Za účelom doplnenia údajov nevyhnutných na odovzdanie resp. prevzatie výhry je organizátor oprávnený výhercu kontaktovať prostredníctvom správy, zaslanej do schránky na facebookom profile výhercu. S výhercom bude individuálne dohodnuté doručenie výhry. Ak výherca nesplní včas a riadne podmienky súťaže, resp. ak neposkytne najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia informácie o výhre organizátorovi súčinnosť pre odovzdanie výhry, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený a jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech organizátora. Výherca berie na vedomie, že výhry môžu podliehať dani z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, podpis (za účelom potvrdenia prijatia výhry) príp. adresa (za predpokladu, že doručenie výhry bude dohodnuté formou poštového doručenia). Organizátor je oprávnený osobné údaje súťažiaceho spracúvať na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na obdobie nevyhnutné na spracovanie súťaže, najdlhšie však na 1 rok, a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zároveň týmto súťažiaci udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na facebookovom profile organizátora. Účasťou v súťaži účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že zaslaním účasťou v súťaži neboli porušené práva a oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje organizátorovi. Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Avšak v prípade, ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka súťaže, resp. v dôsledku absencie súhlasov, ktorých udelenie mal tento v zmysle pravidiel súťaže zabezpečiť, vznikne organizátorovi alebo ďalším zúčastneným subjektom akákoľvek ujma, je ju účastník súťaže povinný v plnom rozsahu nahradiť. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť

Napíšte nám